Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kutno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jolanta Słomińska

Jolanta Słomińska

Radny

Okręg: 10, zdobyte głosy: 136

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
5 Przyśpieszenie dokumentacji dotyczącej realizacji wykonania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary interpelacja 2019-02-25 2019-02-26
6 Koncepcja budowy parkingu przy SP w Gołębiewku Nowym interpelacja 2019-02-25 2019-02-27
7 Wiata przystankowa w miejscowości Gołębiewek Nowy interpelacja 2019-02-25 2019-03-08
8 Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Gołębiewek Nowy interpelacja 2019-02-25 2019-03-08
9 Wymiana znaków drogowych interpelacja 2019-02-25 2019-03-08

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY KUTNO z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. Sesja nr I za
2018-11-29 uchwała nr II/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/4/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/6/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/8/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/9/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/10/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kutno Pani Justyny Jasińskiej Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/12/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr II za
2018-12-20 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018r; Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/17/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/14/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2018 – 2021 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr III za
2019-01-24 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018r. Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kutno Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja nr IV wstrzymał się
2019-01-24 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Kutno Sesja nr IV wstrzymał się
2019-01-24 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kutno na lata 2018 – 2022 Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr IV za
2019-02-28 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia sieci planu publicznych szkól podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwala nr V/32/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 - 2022 Sesja nr V za
2019-03-29 uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kutno w 2019 roku” Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno na lata 2019 – 2022” Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kutno na lata 2019 – 2021 Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/103/2004 Rady Gminy Kutno z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie do wydawania decyzji administracyjnych Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwala nr VI/41/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwala nr VI/42/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VI za
2019-04-24 zmiana porządku obrad VII sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr VII
2019-04-24 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci planu publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat lokalu położonego w Kutnie przy ul. Krośniewickiej 41 Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Kutno Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VII
2019-04-24 uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Sesja nr VII
2019-05-31 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2018 rok Sesja nr VIII za