Przejdź do treści

Anna Arkita

Zdjęcie: Anna Arkita
Zdjęcie: Anna Arkita

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
9, zdobyte głosy: 66
Dyżury
Kontakt a.arkita@gminakutno.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI stała 2024-05-16
2 KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA I KULTURY stała 2024-05-16

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-06-06 12:41:04 Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy Kutno III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 12:50:45 UCHWAŁA NR III/14/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIII/511/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2024 roku” III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 12:56:41 UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 13:09:00 UCHWAŁA NR III/16/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025 III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-06 13:24:43 UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. III Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 10:38:47 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie jako punkt 10 Uchwały Nr IV/26/2024 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2039. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 10:39:39 Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy Kutno IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 11:44:06 UCHWAŁA NR IV/18/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wystąpienia z Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY" IV Sesja Rady Gminy Kutno przeciw
2024-06-19 11:58:35 UCHWAŁA NR IV/19/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno za 2023 rok. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 12:03:51 UCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia do realizacji oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie rodziny w Gminie Kutno”. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 12:11:59 UCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 12:24:07 UCHWAŁA NR IV/22/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2024 rok. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 12:33:33 UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2023 rok. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 12:36:16 UCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kutno za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kutno za rok 2023 IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 13:03:06 UCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2023 rok. IV Sesja Rady Gminy Kutno za
2024-06-19 13:05:57 UCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2024-2039 IV Sesja Rady Gminy Kutno za