Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kutno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Barbara Tomczak

Barbara Tomczak

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 91, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY KUTNO stała II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji członek
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA I KULTURY RADY GMINY KUTNO stała II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji przewodniczący
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW RADY GMINY KUTNO stała II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
38 Dotyczy postępowań sądowych, w których stroną jest Gmina Kutno zapytanie 2022-01-27 2022-02-10

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY KUTNO z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. Sesja nr I za
2018-11-29 uchwała nr II/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/4/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/6/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/8/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/9/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/10/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kutno Pani Justyny Jasińskiej Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/12/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr II za
2018-12-20 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018r; Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/17/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/14/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2018 – 2021 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr III za
2019-01-24 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018r. Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kutno Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Kutno Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kutno na lata 2018 – 2022 Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr IV za
2019-02-28 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia sieci planu publicznych szkól podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwala nr V/32/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 - 2022 Sesja nr V za
2019-03-29 uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kutno w 2019 roku” Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno na lata 2019 – 2022” Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kutno na lata 2019 – 2021 Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/103/2004 Rady Gminy Kutno z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie do wydawania decyzji administracyjnych Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwala nr VI/41/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwala nr VI/42/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VI za
2019-04-24 zmiana porządku obrad VII sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci planu publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat lokalu położonego w Kutnie przy ul. Krośniewickiej 41 Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Sesja nr VII za
2019-05-31 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-05-31 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2018 rok Sesja nr VIII za
2019-06-27 zmiana porządku obrad IX sesji - wprowadzenie projektu uchwały nr IX/60/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnego Sesja nr IX za
2019-06-27 przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i dzieci młodszych; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno oraz warunki i sposób ich przyznawania; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kutno na lata 2019 – 2020; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok. Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnego Sesja nr IX za
2019-08-29 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 czerwca 2019 r. Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/258/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr X za
2019-09-27 przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Kutno z dn. 29 sierpnia 2019 r. Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Kutno, a nie będących drogami publicznymi Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XI za
2019-10-28 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 września 2019 r. Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny, części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kutno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XII
2019-10-28 uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 Sesja nr XII
2019-11-25 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kutno Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XIII przeciw
2019-11-25 Głosowanie w sprawie wycofania projektów uchwał nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XIII za
2019-11-25 Zmiana porządku obrad poprzez wykreślenie punktu nr 6 i punktu nr 7 z porządku obrad Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” Sesja nr XIII za
2019-12-02 zmiana porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Kutno – wprowadzenie uchwały nr XIV/115/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-02 uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XIV przeciw
2019-12-02 Wycofanie uchwał nr XIV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-02 zmiana numeru uchwały Sesja nr XIV za
2019-12-02 uchwała nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-23 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie porządku obrad Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Kutno z dn. 25 listopada 2019 r Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/116/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/117/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/118/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/119/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/120/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/121/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/123/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów i części sołectwa Żurawieniec (miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/124/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie i części sołectwa Żurawieniec (miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/125/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny i części sołectwa Stanisławów (miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/126/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów (miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/130/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/131/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/132/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019 /2020 w Gminie Kutno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwala nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/134/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/135/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XV wstrzymał się
2019-12-23 Wycofanie Uchwały nr XV/136/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XV za
2019-12-30 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XVI za
2019-12-30 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XVI za
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółów sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja nr XVI za
2020-01-09 Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVII
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 9 stycznia 2020 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwala nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kutno za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwała nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwała nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVIII za
2020-02-28 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/146/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2020 roku” Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/149/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/150/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/152/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XIX za
2020-04-29 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 r. Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/154/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Kutno Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/155/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Gminy Kutno Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania pn.: „zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego SP. z o.o. w związku z przeciwdziałaniem choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2” Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/158/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30.10.2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/159/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XX za
2020-06-19 Zmiana porządku obrad Sesja nr XXI za
2020-06-19 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/161/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Gminy Kutno Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwala nr XXI/162/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kutno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Kutno Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/164/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/165/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/166/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/167/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/168/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/169/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/170/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 paźnierniaka 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019-2022 Sesja nr XXI za
2020-08-26 Wycofanie projektu uchwały XXII/178/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Sesja nr XXII za
2020-08-26 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie uchwały nr XXII/178/2020 z porządku obrad i wprowadzenie uchwały nr XXII/184/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXII za
2020-08-26 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/171/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwala nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno i nadania statutu Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/173/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2020/2021 w gminie Kutno Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/174/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/175/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/177/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwala nr XXII/178/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/179/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/180/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotycząca zmiany uchwały nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/181/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Kutno Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/182/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/183/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/184/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30.10.2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXII za
2020-09-30 Głosowanie w sprawie zgłoszenia z autopoprawki do projektu uchwały XXIII/185/2020 Sesja nr XXIII
2020-09-30 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej w Wierzbiu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o zamiarze zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/187/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratury Rejonowej w Kutnie wraz z odpowiedzią na skargę Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/188/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXIII
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/191/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XXIII
2020-11-06 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rokUchwała nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/193/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/196/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wraz z odpowiedzią na skargę Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/186/2020 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/199/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. Sesja nr XXIV za
2020-11-06 2) Uchwała nr XXV/200/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-30 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r Sesja nr XXV za
2020-11-30 Uchwała nr XXV/200/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Sesja nr XXV za
2020-11-30 Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXV za
2020-12-23 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022; Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/204/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031 Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Sesja nr XXVI za
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 roku Sesja nr XXVI za
2021-01-22 Wycofanie projektów Uchwał nr XXVII/211/2021 i Uchwały nr XXVII/212/2021 Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Zmiana porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie utworzenia klubu dziecięcego oraz nadania statutu Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXVII za
2021-01-28 Zmiana porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Sesja nr XXVIII
2021-01-28 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r Sesja nr XXVIII
2021-01-28 Wniosek złożony przez Radnego Michała Kacprzaka w sprawie wprowadzenia poprawki do uchwały nr XXVIII/221/2021 Sesja nr XXVIII
2021-01-28 Uchwała nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kutno Sesja nr XXVIII
2021-01-28 Uchwała nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno Sesja nr XXVIII
2021-01-28 Uchwała nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXVIII
2021-02-26 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/224/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku” Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały XXII/123/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno” oraz nadanie jej statutu Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Sesja nr XXIX za
2021-03-31 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/230/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/231/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/232/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2026, w tym trybu konsultacji społecznych Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/233/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/234/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku” Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/227/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/123/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno” oraz nadania jej statutu Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/238/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kutno na 2022 rok Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/241/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/242/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2021 – 2031 Sesja nr XXX za
2021-05-07 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kutno Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Wierzbiu wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/249/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2026, w tym trybu konsultacji społecznych Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXXI
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXXI
2021-06-28 Zmiana porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Kutno (wprowadzenie uchwał nr. XXXII/258/2021, XXXII/259/2021) Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/253/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/255/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2020 rok Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019-2022 Sesja nr XXXII za
2021-06-28 Uchwała nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 - 2031 Sesja nr XXXII za
2021-08-26 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2021 r. Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwała nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Kutno Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwała nr XXXIII/261/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmienionej uchwałą nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia statutu Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwała nr XXXIII/262/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2021/2022 w gminie Kutno Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwała nr XXXIII/263/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwała nr XXXIII/264/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwała nr XXXIII/265/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031 Sesja nr XXXIII za
2021-08-26 Uchwala nr XXXIII/266/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XXXIII za
2021-09-06 Wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sesja nr XXXIV za
2021-09-06 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały XXXIV/267/2021 w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej. Sesja nr XXXIV za
2021-09-06 Zmiana porządku obrad. Sesja nr XXXIV za
2021-09-06 Uchwała XXXIV/267/2021 w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. Sesja nr XXXIV za
2021-09-30 Wycofanie pkt 4 z porządku sesji w związku z odmową przyjęcia protokołu pokontrolnego Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały XXXV/273/2021 w sprawie zmiany uchwały XXXiV/267/2021 z dnia 6 września 2021 Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Zmiana porządku obrad. Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2021 r. Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Uchwała nr XXXV/268/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Uchwała nr XXXV/269/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Autopoprawka do uchwały XXXV/270/2021 w związku z przesunięciem między działami Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Uchwała nr XXXV/270/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Uchwała nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031 Sesja nr XXXV za
2021-09-30 Uchwala nr XXXV/272/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XXXV przeciw
2021-09-30 Uchwała nr XXXV/273/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 6 września 2021 w sprawie zlecenia kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno Sesja nr XXXV za
2021-10-15 Autopoprawka do uchwały nr XXXVI/274/2021 zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Gminy Kutno Sesja nr XXXVI
2021-10-15 Uchwała nr XXXVI/274/2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Najwyższą Izbę Kontroli Sesja nr XXXVI
2021-10-28 Wprowadzenie Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Zmiana porządku obrad. Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Uchwała nr XXXVII/275/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok. Sesja nr XXXVII wstrzymał się
2021-10-28 Uchwała nr XXXVII/276/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok. Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Uchwała nr XXXVII/277/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 uchwała nr XXXVII/278/2021 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Uchwała nr XXXVII/279/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/180/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Uchwała nr XXXVII/280/2021 Sesja nr XXXVII za
2021-10-28 Uchwała nr XXXVII/281/2021 w sprawie złożenia wniosku Rady Gminy Kutno o kontrolę NIK Sesja nr XXXVII przeciw
2021-11-08 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr XXXVIII za
2021-11-08 Uchwała nr XXXVIII/282/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2022 rok. Sesja nr XXXVIII za
2021-11-08 Uchwała nr XXXVIII/283/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. Sesja nr XXXVIII za
2021-11-08 Uchwała nr XXXVIII/284/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja nr XXXVIII za
2021-11-08 Wycofanie uchwały XXXVIII/285/2021 i XXXVIII/286/2021 Sesja nr XXXVIII przeciw
2021-11-08 Zmiana porządku obrad. Sesja nr XXXVIII za
2021-11-08 Uchwała nr XXXVIII/285/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok. Sesja nr XXXVIII za
2021-11-08 Uchwała nr XXXVIII/286/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021-2031 Sesja nr XXXVIII za
2021-11-19 Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Kutno. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/287/2021 w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/288/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kutno na lata 2022 – 2024. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/289/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022 – 2026. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/290/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/291/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/292/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/293/2021 w sprawie uchwalenia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/294/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Autokorekta uchwały nr XXXiX/295/2021 Sesja nr XXXIX
2021-11-19 Uchwała nr XXXIX/295/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021rok. Sesja nr XXXIX
2021-12-02 12:37:00 Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 19 listopada 2021 r.; Sesja nr XL za
2021-12-02 13:26:48 Uchwała nr XL/296/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Sesja nr XL wstrzymał się
2021-12-20 11:23:37 przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kutno. Sesja nr XLI za
2021-12-20 11:29:35 uchwała nr XLI/297/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok. Sesja nr XLI za
2021-12-20 11:31:18 uchwała nr XLI/298/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031. Sesja nr XLI za
2021-12-20 11:42:10 uchwała nr XLI/299/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja nr XLI za
2021-12-20 11:50:53 uchwała nr XLI/300/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031. Sesja nr XLI za
2021-12-20 11:59:09 uchwała nr XLI/301/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. Sesja nr XLI za
2021-12-20 12:04:48 uchwała nr XLI/302/2021 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XLI za
2021-12-20 11:22:03 Zmiana porządku obrad Sesja nr XLI za
2021-12-20 12:07:08 Podjęcie Uchwały NR XLI/303/2021 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Kutno Sesja nr XLI za
2022-01-27 11:13:36 Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kutno. Sesja nr XLII za
2022-01-27 11:15:33 Uchwała nr XLII/304/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno na rok 2022. Sesja nr XLII za
2022-01-27 11:18:11 Uchwała nr XLII/305/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/232/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2026, w tym trybu konsultacji społecznych. Sesja nr XLII za
2022-01-27 11:19:26 Uchwała nr XLII/306/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja nr XLII za
2022-01-27 11:10:28 Zmiana porządku obrad poprzez usunięcie punktu 4 porządku obrad. Sesja nr XLII za
2022-01-27 11:12:13 Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie punktu 4 porządku obrad. Sesja nr XLII za
2022-02-28 11:31:48 Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Kutno. Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:34:04 Uchwała Nr XLIII/307/2022 Radny Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:35:47 Uchwała Nr XLIII/308/2022 Radny Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 2 0 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:38:17 Uchwała Nr XLIII/309/2022 Radny Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031. Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:28:22 Wprowadzenie Uchwały Nr XLIII/310/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy" Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:30:18 Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwał zgodnie ze złożonym wnioskiem inicjatywy uchwałodawczej Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:39:54 Uchwała Nr XLIII/310/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMy" Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:41:59 Uchwała Nr XLIII/311/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie złożenia wniosku Rady Gminy Kutno o możliwe przyspieszenia przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi w Gminie Kutno Sesja nr XLIII za
2022-02-28 11:43:13 Uchwała Nr XLIII/312/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2022 w sprawie złożenia wniosku Rady Gminy Kutno o możliwe przyspieszenia przeprowadzenia kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w Gminie Kutno Sesja nr XLIII za
2022-04-13 09:12:54 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Kutno. Sesja nr XLV za
2022-04-13 09:17:30 Uchwała Nr XLV/324/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja nr XLV za
2022-04-13 09:08:23 Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały XLV/325/2022 Rady Gminy Kutno. Sesja nr XLV za
2022-04-13 09:19:59 Uchwała Nr XLV/325/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących obywateli Ukrainy Sesja nr XLV za
2022-04-27 14:02:57 Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Kutno. Sesja XLVI za
2022-04-27 14:05:00 Uchwała Nr XLVI/326/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. Sesja XLVI za
2022-04-27 14:06:36 Uchwała Nr XLVI/327/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja XLVI za
2022-04-27 14:08:06 Uchwała Nr XLVI/328/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022-2031. Sesja XLVI za
2022-04-27 14:10:11 Uchwała Nr XLVI/329/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Sesja XLVI za
2022-05-27 14:45:04 Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Kutno. Sesja XLVII za
2022-05-27 14:46:28 Uchwała nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Gołębiew, Woźniaków, Leszczynek i Piwki. Sesja XLVII za
2022-05-27 14:47:58 Uchwała nr XLVII/331/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2026, w tym trybu konsultacji społecznych. Sesja XLVII za
2022-05-27 14:49:47 Uchwała nr XLVII/332/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Sesja XLVII za
2022-05-27 15:04:30 Uchwała Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja XLVII za
2022-05-27 14:53:46 Wprowadzenie autopoprawki do Uchwały Nr XLVII/333/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2022 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja XLVII za
2022-06-22 09:40:10 UCHWAŁA NR XLIX/338/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno oraz zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Sesja XLIX wstrzymał się
2022-06-22 09:33:52 Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno w pięcioosobowym składzie. Sesja XLIX przeciw
2022-06-22 09:35:45 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. Sesja XLIX za
2022-06-30 11:18:10 Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy Kutno. Sesja L za
2022-06-30 11:22:33 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy Kutno. Sesja L za
2022-06-30 12:07:55 Uchwała nr L/339/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021-2030. Sesja L za
2022-06-30 12:09:40 Uchwała nr L/340/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej. Sesja L za
2022-06-30 12:11:08 Uchwała nr L/341/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno. Sesja L za
2022-06-30 12:12:41 Uchwała nr L/342/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno. Sesja L za
2022-06-30 12:14:19 Uchwała nr L/343/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja L za
2022-07-20 09:11:18 Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LI za
2022-07-20 09:18:22 Uchwala Nr LI/344/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno”. Sesja LI za
2022-07-20 09:25:54 Uchwała nr LI/345/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja LI za
2022-07-20 10:56:37 Uchwala Nr LI/346/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2021 rok. Sesja LI za
2022-07-20 12:49:52 Uchwala Nr LI/347/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kutno za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kutno za rok 2021. Sesja LI za
2022-07-20 12:51:24 Uchwała Nr LI/348/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2021 rok. Sesja LI przeciw
2022-08-31 09:14:46 Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LII za
2022-08-31 09:21:52 2. Uchwała Nr LII/349/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w gminie Kutno. Sesja LII za
2022-08-31 09:51:59 3. Uchwała Nr LII/350/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 - 2025 Sesja LII za
2022-08-31 10:35:11 4. Uchwała nr LII/351/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja LII za
2022-09-27 09:39:05 Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LIII za
2022-09-27 09:40:51 Uchwała Nr LIII/352/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia Delegata na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia "PomagaMy". Sesja LIII za
2022-09-27 09:43:05 Uchwała Nr LIII/353/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Sesja LIII za
2022-09-27 09:45:07 Uchwała Nr LIII/354/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kutno do rozpatrzenia petycji i przekazania jej według właściwości. Sesja LIII za
2022-09-27 09:47:36 Uchwała Nr LIII/355/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kutno. Sesja LIII za
2022-09-27 10:10:53 Uchwała Nr LIII/356/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 - 2025 Sesja LIII za
2022-09-27 11:16:04 Uchwała nr LIII/357/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja LIII za
2022-09-27 11:23:11 Uchwała Nr LIII/358/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031 Sesja LIII za
2022-09-27 12:10:31 Uchwała Nr LIII/359/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sesja LIII za
2022-09-27 09:30:48 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie punktu 13 z porządku obrad Sesja LIII za
2022-09-27 09:35:49 Wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 12 Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Sesja LIII za
2022-09-27 09:33:38 Usunięcie z porządku obrad punktu 12 Sesja LIII za
2022-09-28 14:16:21 Uchwała LIII/360/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 28 września 2022 r w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Sesja LIII za
2022-09-27 13:48:51 Przerwanie obrad sesji LIII Rady Gminy Kutno i kontynuowanie obrad w terminie 28 września 2022 r. o godzinie 14.00 Sesja LIII za
2022-10-20 09:39:14 Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LIV za
2022-10-20 09:43:29 UCHWAŁA NR LIV/361/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października 2022 roku w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości działek o nr 56/7, 56/8, 56/9 oraz udział w wysokości ¾ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 56/6 położonych w miejscowości Podczachy, obręb Podczachy, gmina Kutno. Sesja LIV za
2022-10-20 09:55:37 UCHWAŁA NR LIV/362/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno. Sesja LIV za
2022-10-20 09:57:47 UCHWAŁA NR LIV/363/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/293/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 19 listopada 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sesja LIV za
2022-10-20 10:02:46 UCHWAŁA NR LIV/364/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Sesja LIV za
2022-10-20 10:04:30 UCHWAŁA NR LIV/365/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Sesja LIV za
2022-10-20 11:01:01 UCHWAŁA NR LIV/366/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 rok. Sesja LIV za
2022-10-20 11:04:30 UCHWAŁA NR LIV/367/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kutno na lata 2022-2031. Sesja LIV za
2022-10-20 11:09:27 UCHWAŁA NR LIV/368/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Sesja LIV za
2022-10-20 09:37:15 Zmiana porządku obrad Sesji Rady Gminy Kutno nr LIV z dnia 20 października 2022 r. poprzez usuniecie punktów od numeru 8 do 18 Sesja LIV przeciw
2022-11-07 10:19:45 Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LV za
2022-11-07 10:34:26 UCHWAŁA NR LV/369/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2023 rok. Sesja LV za
2022-11-07 10:36:26 UCHWAŁA NR LV/370/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok. Sesja LV za
2022-11-07 10:38:09 UCHWAŁA NR LV/371/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2023 rok. Sesja LV za
2022-11-07 10:59:56 UCHWAŁA NR LV/372/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. Sesja LV za
2022-11-07 11:15:18 UCHWAŁA NR LV/373/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 roku. Sesja LV za
2022-11-07 11:21:22 UCHWAŁA NR LV/374/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031 Sesja LV za
2022-11-07 11:25:34 UCHWAŁA NR LV/375/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 7 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Sesja LV za
2022-11-25 11:16:27 Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-25 11:18:40 UCHWAŁA NR LVI/376/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Sesja LVI za
2022-11-25 11:20:29 1. UCHWAŁA NR LVI/377/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Sesja LVI za
2022-11-25 11:21:52 UCHWAŁA NR LVI/378/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Sesja LVI za
2022-11-25 11:26:56 UCHWAŁA NR LVI/379/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w klubie dziecięcym „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym utworzonym przez Gminę Kutno. Sesja LVI za
2022-11-25 11:28:38 UCHWAŁA NR LVI/380/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i pomieszczeń w szkołach podstawowych Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-25 11:30:06 UCHWAŁA NR LVI/381/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-25 11:37:06 UCHWAŁA NR LVI/382/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. Sesja LVI za
2022-11-25 11:38:40 UCHWAŁA NR LVI/383/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 roku. Sesja LVI za
2022-11-25 11:40:29 UCHWAŁA NR LVI/384/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/300/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2022 – 2031 Sesja LVI za
2022-11-25 11:42:07 UCHWAŁA NR LVI/385/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Sesja LVI za
2022-11-25 12:27:22 UCHWAŁA NR LVI/386/2022 RADY GMINY KUTNO z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-30 13:18:16 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w trzyosobowym składzie. Sesja LVI za
2022-11-30 13:20:10 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Sesja LVI za
2022-11-30 13:21:28 Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sesja LVI za
2022-11-30 13:23:30 Zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-30 14:01:49 Przyjęcie Regulaminu Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-25 12:34:50 Przerwanie obrad sesji LVI Rady Gminy Kutno i kontynuowanie obrad w terminie 30 listopada 2022 r. o godzinie 12.00 Sesja LVI za
2022-11-30 13:04:31 Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały nr LVI/387/2022 Rady Gminy Kutno Sesja LVI za
2022-11-30 13:06:05 Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały nr LVI/388/2022 Rady Gminy Kutno Sesja LVI za
2022-11-30 13:15:22 Uchwała nr LVI/387/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-30 13:16:35 Uchwała nr LVI/388/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnego z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-30 15:19:55 Zmiana porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały nr LVI/390/2022 Rady Gminy Kutno. Sesja LVI za
2022-11-30 15:26:42 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów. Sesja LVI za
2022-11-30 15:29:27 Uchwała nr LVI/390/2022 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno oraz zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji, zmienionej uchwałą nr XLIX/338/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 22 czerwca 2022 roku. Sesja LVI przeciw
2022-12-06 13:47:42 Uchwała nr LVII/391/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/299/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2022 roku Sesja LVII za
2022-12-29 11:10:46 Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LVIII za
2022-12-29 11:11:46 Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LVIII za
2022-12-29 11:13:47 Powołanie Komisji Skrutacyjnej w trzyosobowym składzie. Sesja LVIII za
2022-12-29 11:15:58 Zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej. Sesja LVIII za
2022-12-29 11:17:23 Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sesja LVIII za
2022-12-29 11:19:23 Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kutno. Sesja LVIII za
2022-12-29 11:40:37 Przyjęcie Regulaminu Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kutno. Sesja LVIII za
2023-01-12 11:13:08 Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LIX za
2023-01-12 11:30:10 Uchwała nr LIX/403/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą "Karta Mieszkańca Gminy Kutno". Sesja LIX za
2023-01-12 11:33:00 Uchwała nr LIX/404/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Sesja LIX za
2023-01-12 11:34:39 Uchwała nr LIX/405/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno na rok 2023. Sesja LIX za
2023-01-31 09:31:48 Zmiana porządku obrad LX Sesji Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 r. poprzez usuniecie punktu 9. Sesja LX za
2023-01-31 09:44:04 Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LX za
2023-01-31 09:48:14 Uchwała nr LX/406/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Sesja LX za
2023-01-31 09:49:23 Uchwała nr LX/407/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Sesja LX za
2023-01-31 10:00:25 Uchwała nr LX/408/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno i nadania statutu. Sesja LX za
2023-01-31 10:02:19 Uchwała nr LX/409/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Kutno. Sesja LX za
2023-01-31 10:05:19 Uchwała nr LX/410/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego wraz z odpowiedzią na skargę. Sesja LX za
2023-01-31 10:06:33 Uchwała nr LX/411/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Kutno. Sesja LX za
2023-01-31 10:13:15 Uchwała nr LX/412/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/401/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2023 rok. Sesja LX za
2023-02-28 10:22:49 Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Gminy Kutno. Sesja LXI za
2023-02-28 10:28:20 UCHWAŁA NR LXI/413/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Sesja LXI za
2023-02-28 10:30:06 UCHWAŁA NR LXI/414/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2023 roku”. Sesja LXI za
2023-02-28 10:33:58 UCHWAŁA NR LXI/415/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Kutno. Sesja LXI za
2023-02-28 11:00:08 Uchwała Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno. Sesja LXI za
2023-02-28 11:02:35 UCHWAŁA NR LXI/417/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. Sesja LXI za
2023-02-28 12:00:05 UCHWAŁA NR LXI/418/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/401/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2023 rok. Sesja LXI za
2023-02-28 12:01:24 UCHWAŁA NR LXI/419/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/402/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2023 – 2039. Sesja LXI za
2023-02-28 10:58:13 Wprowadzenie poprawki do uchwały Nr LXI/416/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno. Sesja LXI za
2023-06-27 10:42:21 Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Gminy Kutno Sesja LXIV za
2023-06-27 10:43:08 Uchwała nr LXIV/442/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno za 2022 rok Sesja LXIV za
2023-06-27 10:45:11 Uchwała nr LXIV/443/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości działek o nr 56/7, 56/8, 56/9 oraz udział w wysokości ¾ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 56/6 położonych w obrębie Podczachy, gmina Kutno. Sesja LXIV za
2023-06-27 10:46:38 Uchwała nr LXIV/444/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kutno. Sesja LXIV za
2023-06-27 10:48:12 Uchwała nr LXIV/445/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. Sesja LXIV za
2023-06-27 10:49:46 Uchwała nr LXIV/446/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kutno. Sesja LXIV za
2023-06-27 10:51:25 Uchwała nr LXIV/447/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Sesja LXIV za
2023-06-27 10:53:28 Uchwała nr LXIV/448/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022 – 2025. Sesja LXIV za
2023-06-27 10:55:45 Uchwała nr LXIV/449/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/401/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2023 rok Sesja LXIV za
2023-06-27 10:57:40 Uchwała nr LXIV/450/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2023 - 2039 Sesja LXIV za
2023-06-27 11:31:47 Uchwała nr LXIV/451/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kutno wotum zaufania za 2022 rok. Sesja LXIV za
2023-06-27 11:59:48 Uchwała nr LXIV/452/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kutno za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kutno za rok 2022 Sesja LXIV za
2023-06-27 12:03:17 Uchwała nr LXIV/453/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2022 rok . Sesja LXIV za
2023-09-29 10:19:10 Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Gminy Kutno Sesja LXVII za
2023-09-29 10:20:31 UCHWAŁA NR LXVII/470/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno. Sesja LXVII za
2023-09-29 10:23:48 UCHWAŁA NR LXVII/471/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na remont elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia N.P. Maryi i św. Wojciecha w Głogowcu (XVI w.). Sesja LXVII za
2023-09-29 10:27:14 UCHWAŁA NR LXVII/472/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie współdziałania z miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Sesja LXVII za
2023-09-29 10:30:50 UCHWAŁA NR LXVII/473/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/301/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2022-2025. Sesja LXVII za
2023-09-29 10:39:24 UCHWAŁA Nr LXVII/474/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/401/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2023 rok. Sesja LXVII za
2023-09-29 10:18:18 Zmiana porządku obrad poprzez dodanie jako punkt 8 Uchwały nr LXVII/475/2023 Rady Gminy Kutno z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kutno i nadania jej statutu Sesja LXVII za
2023-09-29 10:41:42 UCHWAŁA NR LXVII/475/2023 RADY GMINY KUTNO z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kutno i nadania jej statutu Sesja LXVII za