Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Antoni Jóżwiak

Antoni Jóżwiak

Wiceprzewodniczący

Okręg: 14, zdobyte głosy: 103, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA STATUTOWA RADY GMINY KUTNO doraźna II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Maszt transmisyjny interpelacja 2019-02-06 2019-02-11
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY KUTNO z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno. Sesja nr I za
2018-11-29 uchwała nr II/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/4/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/6/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/8/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/9/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/10/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok; Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/11/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kutno Pani Justyny Jasińskiej Sesja nr II za
2018-11-29 uchwała nr II/12/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr II za
2018-12-20 przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018r; Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/17/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/19/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/20/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/21/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/14/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2018 – 2021 Sesja nr III za
2018-12-20 uchwała nr III/22/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr III za
2019-01-24 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018r. Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/141/2008 Rady Gminy Kutno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia Gminy Kutno do Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” w charakterze członka zwyczajnego i przyjęcia Statutu Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Kutno Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia uchwały nr III/19/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom Gminy Kutno Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kutno na lata 2018 – 2022 Sesja nr IV za
2019-01-24 Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr IV za
2019-02-28 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019r. Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia sieci planu publicznych szkól podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwala nr V/32/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr V za
2019-02-28 Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2019 - 2022 Sesja nr V za
2019-03-29 uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kutno w 2019 roku” Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/36/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno na lata 2019 – 2022” Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/37/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2019 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kutno na lata 2019 – 2021 Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XV/103/2004 Rady Gminy Kutno z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie do wydawania decyzji administracyjnych Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwala nr VI/41/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr VI za
2019-03-29 uchwala nr VI/42/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VI za
2019-04-24 zmiana porządku obrad VII sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 roku Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia sieci planu publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat lokalu położonego w Kutnie przy ul. Krośniewickiej 41 Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność Gminy Kutno Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VII za
2019-04-24 uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy Sesja nr VII za
2019-05-31 Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2019 roku Sesja nr VIII
2019-05-31 Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno na 2018 rok Sesja nr VIII
2019-05-31 Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr VIII
2019-05-31 Uchwała nr VIII/52/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2018 rok Sesja nr VIII
2019-05-31 Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Sesja nr VIII
2019-05-31 Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2018 rok Sesja nr VIII
2019-06-27 zmiana porządku obrad IX sesji - wprowadzenie projektu uchwały nr IX/60/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnego Sesja nr IX za
2019-06-27 przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i dzieci młodszych; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno oraz warunki i sposób ich przyznawania; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kutno na lata 2019 – 2020; Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok. Sesja nr IX za
2019-06-27 uchwała nr IX/60/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnego Sesja nr IX za
2019-08-29 Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 czerwca 2019 r. Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/62/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/63/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/64/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/69/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/258/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr X za
2019-08-29 Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr X za
2019-09-27 przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Kutno z dn. 29 sierpnia 2019 r. Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu udzielania zgody na prowadzenie robót budowlanych oraz umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w nieruchomościach będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Kutno, a nie będących drogami publicznymi Sesja nr XI za
2019-09-27 uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XI za
2019-10-28 przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Kutno z dn. 27 września 2019 r. Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie, części sołectwa Żurawieniec ( miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny, części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów ( miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/93/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok Sesja nr XII przeciw
2019-10-28 uchwała nr XII/94/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kutno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/97/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/98/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XII za
2019-10-28 uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 Sesja nr XII za
2019-11-25 przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Kutno Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/104/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XIII przeciw
2019-11-25 Głosowanie w sprawie wycofania projektów uchwał nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i Uchwały Nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/107/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” Sesja nr XIII za
2019-11-25 uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/110/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Kutno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny Gminy Kutno” Sesja nr XIII za
2019-12-02 zmiana porządku obrad XIV sesji Rady Gminy Kutno – wprowadzenie uchwały nr XIV/115/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-02 uchwała nr XIV/112/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XIV przeciw
2019-12-02 Wycofanie uchwał nr XIV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i uchwała nr XIV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-02 zmiana numeru uchwały Sesja nr XIV za
2019-12-02 uchwała nr XIV/113/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XIV za
2019-12-23 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie porządku obrad Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Kutno z dn. 25 listopada 2019 r Sesja nr XV za
2019-12-23 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Kutno z dn. 2 grudnia 2019 r. Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/114/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielawki i sołectwa Malina w sprawie połączenia w jedno sołectwo Bielawki oraz w przedmiocie statutu sołectwa Bielawki Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/115/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Boża Wola i sołectwa Piwki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Boża Wola oraz w przedmiocie statutu sołectwa Boża Wola Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/116/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Nowy i sołectwa Florek w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Nowy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Nowy Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/117/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/83/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gołębiewek Stary i części sołectwa Krzesin (miejscowości Krzesin i Krzesinówek) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Gołębiewek Stary oraz w przedmiocie statutu sołectwa Gołębiewek Stary Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/118/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/84/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Komadzyn, sołectwa Sieraków i sołectwa Kotliska w sprawie połączenia w jedno sołectwo Komadzyn oraz w przedmiocie statutu sołectwa Komadzyn Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/119/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/85/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszno i sołectwa Julinki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszno oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/120/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/86/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Leszczynek, sołectwa Grabków i sołectwa Marianki w sprawie połączenia w jedno sołectwo Leszczynek oraz w przedmiocie statutu sołectwa Leszczynek Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/121/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/87/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Nowa Wieś i sołectwa Nagodów w sprawie połączenia w jedno sołectwo Nowa Wieś oraz w przedmiocie statutu sołectwa Nowa Wieś Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Podczachy, części sołectwa Krzesin (miejscowość Krzesin – Parcela) i sołectwa Gnojno w sprawie połączenia w jedno sołectwo Podczachy oraz w przedmiocie statutu sołectwa Podczachy Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/123/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Sieciechów i części sołectwa Żurawieniec (miejscowości Żurawieniec, Kolonia Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Sieciechów oraz w przedmiocie statutu sołectwa Sieciechów Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/124/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/90/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wierzbie i części sołectwa Żurawieniec (miejscowość Nowe Sójki) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wierzbie oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wierzbie Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/125/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wroczyny i części sołectwa Stanisławów (miejscowość Stanisławów) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wroczyny oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wroczyny Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/126/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wysoka Wielka i części sołectwa Stanisławów (miejscowość Włosków) w sprawie połączenia w jedno sołectwo Wysoka Wielka oraz w przedmiocie statutu sołectwa Wysoka Wielka Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/105/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania petycji Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/130/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/131/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/132/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2019 /2020 w Gminie Kutno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwala nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/134/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XV za
2019-12-23 Uchwała nr XV/135/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XV przeciw
2019-12-23 Wycofanie Uchwały nr XV/136/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XV za
2019-12-30 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XVI
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVI
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XVI
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2019 rok Sesja nr XVI
2019-12-30 Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Sesja nr XVI
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XVI
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Sesja nr XVI
2019-12-30 Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółów sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja nr XVI
2020-01-09 Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 9 stycznia 2020 roku Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwala nr XVIII/143/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kutno za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwała nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XVIII za
2020-01-30 Uchwała nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XVIII za
2020-02-28 Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 stycznia 2020 r Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/146/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/148/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2020 roku” Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/149/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/150/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/151/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/152/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XIX za
2020-02-28 Uchwała nr XIX/153/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XIX za
2020-04-29 Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 r. Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/154/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury Gminy Kutno Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/155/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Gminy Kutno Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/156/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na realizację zadania pn.: „zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego SP. z o.o. w związku z przeciwdziałaniem choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2” Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/157/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kutno Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/158/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30.10.2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 -2022 Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/159/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XX za
2020-04-29 Uchwała nr XX/160/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XX za
2020-06-19 Zmiana porządku obrad Sesja nr XXI za
2020-06-19 Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 29 kwietnia 2020 r Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/161/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Gminy Kutno Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwala nr XXI/162/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy Kutno za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/163/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Kutno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Kutno Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/164/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/165/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/166/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/167/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Kutno za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/168/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/169/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kutno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kutno za 2019 rok Sesja nr XXI za
2020-06-19 Uchwała nr XXI/170/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 paźnierniaka 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019-2022 Sesja nr XXI za
2020-08-26 Wycofanie projektu uchwały XXII/178/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Sesja nr XXII za
2020-08-26 Zmiana porządku obrad poprzez wycofanie uchwały nr XXII/178/2020 z porządku obrad i wprowadzenie uchwały nr XXII/184/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXII za
2020-08-26 Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 19 czerwca 2020 r Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/171/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwala nr XXII/172/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno i nadania statutu Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/173/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostkowej paliwa na rok szkolny 2020/2021 w gminie Kutno Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/174/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/175/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/176/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/177/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwala nr XXII/178/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu Kutnowskiego Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/179/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/180/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. dotycząca zmiany uchwały nr XV/133/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/181/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Kutno Sesja nr XXII przeciw
2020-08-26 Uchwała nr XXII/182/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/183/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXII za
2020-08-26 Uchwała nr XXII/184/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dn. 30.10.2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXII za
2020-09-30 Głosowanie w sprawie zgłoszenia z autopoprawki do projektu uchwały XXIII/185/2020 Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 sierpnia 2020 r Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/185/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze likwidacji Filii Bibliotecznej w Wierzbiu wchodzących w skład Gminnej Biblioteki Publicznej oraz o zamiarze zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Sesja nr XXIII wstrzymał się
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/187/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratury Rejonowej w Kutnie wraz z odpowiedzią na skargę Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/188/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/189/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/190/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXIII za
2020-09-30 Uchwała nr XXIII/191/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XXIII za
2020-11-06 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 września 2020 r Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rokUchwała nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/193/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2021 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/194/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/195/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/196/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi wraz z odpowiedzią na skargę Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/186/2020 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/198/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXIV/199/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r. Sesja nr XXIV za
2020-11-06 2) Uchwała nr XXV/200/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Sesja nr XXIV za
2020-11-06 Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXIV za
2020-11-30 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 r Sesja nr XXV za
2020-11-30 Uchwała nr XXV/200/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” Sesja nr XXV za
2020-11-30 Uchwała nr XXV/201/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXV za
2020-12-23 Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Kutno z dnia 30 listopada 2020 r. Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022; Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/136/2019 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2020 rok Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/204/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/137/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2020 – 2023 Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2021 – 2031 Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/207/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/208/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Sesja nr XXVI
2020-12-23 Uchwała nr XXVI/210/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/197/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 6 listopada 2020 roku Sesja nr XXVI
2021-01-22 Wycofanie projektów Uchwał nr XXVII/211/2021 i Uchwały nr XXVII/212/2021 Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Zmiana porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy Kutno Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 r Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/211/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/141/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/212/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kutno Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/172/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie utworzenia klubu dziecięcego oraz nadania statutu Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2021 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/219/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXVII za
2021-01-22 Uchwała nr XXVII/220/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXVII za
2021-01-28 Zmiana porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Sesja nr XXVIII za
2021-01-28 Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 r Sesja nr XXVIII za
2021-01-28 Wniosek złożony przez Radnego Michała Kacprzaka w sprawie wprowadzenia poprawki do uchwały nr XXVIII/221/2021 Sesja nr XXVIII przeciw
2021-01-28 Uchwała nr XXVIII/221/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kutno Sesja nr XXVIII za
2021-01-28 Uchwała nr XXVIII/222/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kutno Sesja nr XXVIII za
2021-01-28 Uchwała nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXVIII za
2021-02-26 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Kutno z dnia 28 stycznia 2021 r Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/224/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku” Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/213/2021 Rady Gminy Kutno w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/227/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały XXII/123/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno” oraz nadanie jej statutu Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXIX za
2021-02-26 Uchwała nr XXIX/229/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Sesja nr XXIX za
2021-03-31 Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 r. Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/230/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/231/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/232/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2026, w tym trybu konsultacji społecznych Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/233/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/234/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/235/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/127/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kutno na lata 2019 – 2023 Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/236/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2021 roku” Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/237/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/227/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXII/123/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Gminy Kutno” oraz nadania jej statutu Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/238/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/239/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/240/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Kutno na 2022 rok Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/241/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXX za
2021-03-31 Uchwała nr XXX/242/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Kutno z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 2021 – 2031 Sesja nr XXX za
2021-05-07 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Kutno z dnia 31 marca 2021 r Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kutno Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kutno Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Wierzbiu wchodzącej w skład Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku oraz zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Leszczynku im. Józefa Bohdana Zaleskiego w Leszczynku Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/249/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2026, w tym trybu konsultacji społecznych Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym „Leśna Gromada” w Gołębiewku Nowym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kutno oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019 – 2022 Sesja nr XXXI za
2021-05-07 Uchwała nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Kutno z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/2020 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2021 rok Sesja nr XXXI za